Sensei Genaro Maya

Delegate for Australia

Sensei G. Maya and Sensei Hideo Tsuchiya. Odawara, Japan 2017.